top of page

Tungmetaller - ADHD

Vanligt med belastning av tungmetaller vid hyperaktivitet och koncentrationsbesvär!

Kids%20in%20Preschool_edited.jpg

Artikel om barn med hyperaktivitet och koncentrationsbesvär
av Patrik Söderqvist, leg naprapat och näringsterapeut. 

 "Jag har i arbetet på min praktik haft glädjen att få jobba med ett flertal barn med diagnoser som ADHD,  hyperaktivitet m. fl. Föräldrarna har tagit med sig barnen hit för utredning om det hos barnen kan finnas underliggande näringsobalanser och matöverkänsligheter som kan bidra till besvären.

 

Mikroskopering av kapillärblod med mörkfälts- och faskontrastteknik har genomgående hos dessa barn avslöjat en blodbild med indikationer för allergier/överkänsligheter, överväxt av jästsvamp och/eller parasiter, en toxisk miljö i magtarmkanalen och vävnadstoxicitet.

 

Hårmineralanalys

För att undersöka barnens mineralstatus anlitades ett federalt licensierat hårminerallaboratorium i Texas, USA. Labbet, Trace Elements Inc. leds av näringsfysiologen och forskaren Dr. David Watts. Hår är en utmärkt vävnad att analysera, då den bättre än många andra tester återspeglar kroppens mineralstatus på cellnivå. Mätning av mineralnivåer i blod är med få undantag inte tillförlitligt som indikator för behov av långsiktigt stöd med näringstillskott. Detta på grund av att blodet normalt upprätthåller elektrolytnivåerna inom relativt snäva toleransramar. Inte heller höga värden av ett visst mineral i blodet behöver betyda att personen har för mycket av ämnet. Det kan ju vara så att cellerna till exempel har svårt att tillgodogöra sig mineralet ifråga, eller att cellerna av någon anledning avger mineralet till blodet för vidare utsöndring via njurarna och urinen.

 

En hårmineralanalys däremot visar ett genomsnitt av de näringsämnen som rör sig i kroppen under ca två till tre månader. Man kan likna ett mineraltest i blod vid ett snap-shot och hårprovet å andra sidan vid en film, som ger en betydligt tillförlitligare information. 

 

Analyserna av hårprover tagna på barnen med hyperaktivitet och andra liknande diagnoser, visar på ett genomgående mönster där barnen har uttalade cellulära brister på kalcium och magnesium. Flertalet av barnen har även en uttalad kopparbrist. (Dock anses även förhöjda halter av koppar kunna bidra till hyperaktivitetsbesvär enligt Dr. David L Watts.) Analyserna visar även på förhöjda aluminiumhalter hos flertalet av barnen och i några fall även förhöjda kvicksilvervärden.
 

Tungmetaller vanligt hos barn med ADHD!

Förhöjda aluminiumhalter i hår hos barn är mycket vanligt. Aluminium i överskott är ett av naturens värsta nervgifter med potentiella neurologiska och psykiska besvär som följd. Kanske kan de ofta återkom halterna av denna giftmetall bero på att de sura regnen lakar ur metallen ur jorden och för den med sig ned i grundvattnet. Andra vanliga aluminiumkällor är många läkemedel och vacciner, deodoranter och tillagning av mat i aluminiumkastruller. I barnens fall måste man även nämna mödrarna. Giftmetaller har en tendens att anrikas nedåt i generationerna, i synnerhet om mödrarna under graviditet och amning lider brist på skyddande antioxidanter och andra näringsämnen.

 

Förhöjda kvicksilverhalter är också vanligt återkommande hos barn, trots att de flesta barn saknar amalgamfyllningar idag. En del av kvicksilvret kan naturligtvis komma från grundvattnet. Många vacciner innehåller kvicksilver, liksom insjöfisk. Men den förklaring som ligger närmast tillhands är att merparten av förhöjda kvicksilverhalter förvärvas i fosterstadiet och under amning av toxiskt belastade mödrar.

Kvicksilver är ett av naturens mest potenta nervgifter. Metallen har under det senaste århundradet används flitigt i olika läkemedel och inom jordbruk och industri. Amalgamet har använts i över hundra år, med korrosion och läckage av kvicksilver ut i vävnaden som följd. Kvicksilverbelastning kan hos känsliga och näringsmässigt nedsatta individer bland både barn och vuxna ge upphov till mängder av diffusa och ibland mer påtagliga symptom, inte minst neurologiska och kognitiva.

 

Det följer av resonemanget att barn som har brist på för nervsystemet skyddande mineraler som kalcium, magnesium och koppar kombinerat med förhöjda halter av neurotoxiska metaller löper en stor risk att utveckla neurologiska symptom och störda beteendemönster.

Brist på fettsyror 
Barn med denna typ av mineralmönster tenderar även att lida brist på esentiella fettsyror, som EPA, DHA och GLA. Om samma barn dessutom äter en näringsfattig och sockerrik kost som ytterligare utarmar kroppen på viktiga mineral- och spårämnen, förvärrar detta situationen ytterligare. Dessa barn kan även ha svårt att tåla det syntetiska sötningsmedlet aspartam, vilket ingår i de flesta light-produkter. Om barnet samtidigt får i sig potenta och toxiska kemikalier i form av läkemedel som endast dövar deras symptom utan att på något sätt bidra till läkning, riskerar de att aldrig ta sig ur den nedåtgående spiral de hamnat i.

Att ge dessa barn amfetamin som symptomblockerare är i ljuset av det ovan sagda inte särskilt konstruktivt. Jag anser det nödvändigt att utreda barn med ADHD och andra liknade diagnoser för näringsobalanser, matallergier och överkänsligheter och toxicitet. 

Näring i varje behandling 
En lågallergen, högvärdig kost parat med tillskott på de ämnen barnen lider brist på borde ingå i varje form av behandling av dessa barn. Om barnen får den näring de behöver är också utsikterna större att lyckas med psykologiskt inriktade terapier, beteendeträning m. fl. Dessa barn lider inte brist på amfetamin, de synes istället lida brist på samhällets förståelse och på näringsämnen som kalcium, magnesium samt en högvärdig kost som de kan tolerera ur överkänslighetssynpunkt. Att stämpla dessa barn med allehanda illa underbyggda diagnoser bidrar till att ytterligare sänka barnens självkänsla. Jag anser att vi lever i en tid där behovet av näringsriktig kost och kosttillskottsbehandling är större än någonsin, och där hårmineralanalys kan utgöra en hörnsten i underlaget för näringstillskottsstöd och kostupplägg till barn med olika diagnoser.

Flera av de testade barnen svarade bra på kostterapin och på tillskott av bland annat kalcium och magnesium. Föräldrarna kan vittna om att barnen blir lugnare och koncentrerar sig bättre, och att deras matsmältningsbesvär förbättrats.
 

Då flertalet av barnen synes vara belastade med giftmetaller, kan man förvänta sig mer en sakta förbättring över tiden, än dramatiska förbättringar på kort tid. Enstaka symptom kan förvärras under en tid då cellerna tömmer sig på inlagrade giftmetaller, som då går ut i blodbanan och lymfan för avgiftning genom lever, tarm och njurar.
Tyvärr subventionerar inte försäkringskassan denna typ av vård, varför det kan bli betungande för många barnfamiljer att bära kostnaderna för högvärdiga näringstillskott, hårmineralanalyser m.m. Jag hoppas och tror att det finns handlingskraftiga politiker som är beredda att ta tag i denna djupa orättvisa i försäkringssystemet, och öppna dörren för skattebetalarnas tillgång till en subventionerad sjuk- och hälsovård även då det gäller behandling med kost och näring. 

Manar till eftertanke 
Antalet barn jag kunnat studera och behandla har varit begränsat. Det som återgivits här ska inte ses som en absolut vetenskaplig sanning. Emellertid synes mineralmönstren hos dessa barn vara så likartade att det borde kunna uppmuntra läkare på våra forskningsinstitutioner att ta tag i detta. De borde också mana till eftertanke hos ansvariga politiker och myndigheter och få dem att verka för att näringsinriktad medicin och andra naturliga behandlingsalternativ får ett större utrymme inom den offentliga sjukvården och forskningen. Detta av både humanistiska och samhällsekonomiska skäl. Att behandla försvarslösa barn med amfetamin och förespegla föräldrarna att det är den bästa hjälp dessa barn kan få är beklagligt, särskilt i skenet av de möjligheter som näringsinriktad och psykologiskt inriktad terapi kan erbjuda.

 

Vem vill ha ett samhälle där alla ”avvikande” beteenden behandlas med lever- och neurotoxiska psykofarmaka?"

Näringsterpi hos Hälsovägvisaren

Vid misstanke om att det finns en tungmetallbelastning ger jag råd om hur man på ett skonsamt sätt kan avgifta kroppen med hjälp av avgiftande smoothies. Jag ger också råd om vad för kost som är till hjälp för hjärnan vid koncentrationsbesvär och hyperaktivitet m.m.  och mer råd om läkande mat, tillskott och örter för ett bättre mående.

bottom of page